Kết quả kinh doanh

Kết quả kinh dianh của 3 năm gần đây tại Công ty cổ phần sông cầu đã thành công với 1 bước ngoặt mới rất hiện đại và làm phát triển đất nước.

KẾT QUẢ KINH DOANH
KẾT QUẢ KINH DOANH 2019 2020 2021
Sản lượng điện ( ĐVT: KWH) 22,907,360 28,127,305 30,191,337
Doanh thu bán điện thương phẩm 30,676,155,931 33,454,567,892 35,216,196,331
Doanh thu hoạt động xây dựng 13,457,654,000 25,454,674,892 44,517,657,093
Tổng doanh thu bán hàng & cung cấp dịch vụ 44,133,809,931 58,909,242,784 79,733,853,424
Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ 16,381,359,416 18,653,254,350 21,562,738,919
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh 3,516,889,498 5,720,459,363 7,605,654,528
Lợi nhận khác 583,533,457 0 7,038,858
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 4,100,422,955 5,720,459,363 7,598,615,670
Lợi nhuận sau thuế TNDN 4,100,422,955 5,720,459,363 7,598,615,670

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *