Các dự án đang thực hiện

Nhà máy thủy điện tung chung

Dự án điện mặt trời ninh quang

 

Dự án điện mặt trời IAtoi

 

Dự án mặt trời gio hải

 

Dự án điện mặt trời IAtoi